زندگی یعنی انعکاس

پسرک با کنجکاوی فریاد زد:کی هستی؟؟!  پاسخ شنید: کی هستی؟؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد:ترسو!!  باز پاسخ شنید:ترسو!!  پسرک با تعجب از پدرش پرسید:چه خبر است؟!   پدر لبخندی زد و گفت: پسرم،توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی! پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد:مردم می گویند که این انعکاس کوه است،ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی بگویی یا انجام دهی،زندگی عینا به تو جواب می دهد...«اگر عشق را بخواهی،عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی،آن را حتما بدست خواهی آورد.هر چیزی را که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد.فقط کافیست که بخواهی،اما فراموش نکن که بهترین را بخواهی!»

نکته:نویسنده می گوید این داستان مرا به یاد شعری زیبا از«زاخاریس وارنر» می اندازد که می گوید: چه توانی کرد؟باید از سرنوشت قوی تر باشی و آن را که با تو کین می ورزد،دوست بداری و در عالم خلقت شایستگی خود را به نمایش بگذاری؛« زیرا تو تصویری هستی از جاودانگی»

/ 1 نظر / 5 بازدید
فرشته آسمانی

يک عمر در انتظاري تا بيابي آن را که درکت کند و تو را همان گونه که هستي بپذيرد. ...و عاقبت ...در مي يابي که او از همان آغاز خودت بوده اي.......! [ماچ]